STRONA GŁÓWNA


Nasi uczniowie znają przepisy BHP
Cenne nagrody wręczył naszym uczniom wicekurator Tadeusz Żesławski.
Przypominamy, że nasza drużyna zdobyła I miejsce w eliminacjach okręgowych, które odbywały się w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku i otrzymała przywilej reprezentowania okręgu w finale wojewódzkim. Rywalizowali tam z drużynami szkół Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku.
W tym roku, XIII wojewódzki konkurs międzyszkolny „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” odbył się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu.

"Stan wypadkowości oraz kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy wskazują na konieczność podjęcia na szeroką skalę działań o charakterze prewencyjno-informacyjnym.
Życie i zdrowie są bowiem wartościami najważniejszymi, stąd też Państwowa Inspekcja Pracy w swojej działalności zawsze na pierwszym planie stawia dobro uczniów, w przyszłości pracowników, w zdobywaniu niezbędnych kwalifikacji i umiejętności.
Kierując się tymi zasadami, przyjęto w swojej działalności, jako stałą praktykę organizację konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych”.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach postanowił promować w szczególności młodzież, która w przyszłości będzie decydować o obliczu naszego kraju.
Budownictwo jest jedną z branż, w której dochodzi najczęściej do wypadków. Dlatego zależy nam na tym, by uczniowie mieli œwiadomość zagrożeń związanych z procesem budowlanym, ale również wiedzą o przepisach prawa pracy. Proces produkcyjny nierozerwalnie związany jest ze sprawami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaœ przestrzeganie przepisów bhp to nic innego jak „dobra robota”.
Inwestowanie w młodzież, w szczególności taką, która chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uznaliśmy za priorytetowe w pracy naszego urzędu. Uzyskanie poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie można osiągnąć także poprzez podnoszenie wiedzy o tej problematyce, uczniów oraz szerokiej współpracy ze szkołami o profilu kształcenia zawodowego."

(źródło: http://www.katowice.oip.pl/)


Sukcesy naszych uczniów bardzo cieszą. Nasi uczniowie udowadniają, że liczą się w rywalizacji w najważniejszych imprezach w okręgu oraz kraju.
Tytuł Najlepszego Malarza Roku (Kamil Ciołek) w Turnieju "Złota Kielnia" który odbył się w Piotrkowie Trybunalskim, laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (Marek Urbisz) finału Centralnego to "wisienki na torcie".
Gratulujemy Wam i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorami konkursu od lat są: Pani Nadinspektor Pracy Anetta Ranosz z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Œląska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.